Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam Mức độ 2 Thông tin và Truyền thông Chi tiết
3 Cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hợp tác xã Mức độ 3 Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 3 Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp phép công trình tín ngưỡng Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến, không theo tuyến Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
18 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết