STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép xây dựng đố với trường hợp di dời công trình Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa và cải tạo Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hợp tác xã Mức độ 2 Công thương Chi tiết
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp lại giấy chứng nhận Hợp tác xã Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp phép công trình di tích lịch sử văn hóa; tượng đài; tranh hoành tráng Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Cấp phép công trình tín ngưỡng Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết