CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 

- Bước 1: Chủ đầu tư nộp Tờ trình và Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bộ phận 1 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 2: Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quy định

- Bước 3: Lãnh đạo Sở xem xét ký trình UBND tỉnh phê duyệt

- Bước 4: Ra quyết định phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết 08 Ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Mẫu đơn, tờ khai Không
Mau+so+03_TTr+phe+duyet+ke+hoach+dau+thau.doc
Căn cứ pháp lý - Luật Đấu thầu 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN