CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư công
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ đầu tư nộp Tờ trình và Hồ sơ đề nghị thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình theo Quy định tại Bộ phận 1 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 2: Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định Nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình theo Quy định

- Bước 3: Lãnh đạo Sở xem xét ký trình UBND tỉnh phê duyệt

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết 08 Ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí
Điều kiện thực hiện - Tờ trình đề nghị thẩm định Dự án đầu tư của Chủ đầu tư - Phụ lụ số 01
- Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Phụ lụ số 03
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Mẫu đơn, tờ khai
Mau+so+02_+TTr+phe+duyet+du+an+dau+tu.doc
Căn cứ pháp lý - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng;- Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN