CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên
Bước 2: Phòng ĐKKD thụ lý hồ sơ, nghiên cứu lập tờ trình và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 3: Lãnh đạo sở ký trình UBND tỉnh cấp GCN đầu tư BƯỚC 4 UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết 10 Ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí 100000
Điều kiện thực hiện Bản đăng ký cấp Giấy Chứng nhận đầu tư
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhân
Mẫu đơn, tờ khai
Bieu+mau+1+Trung+tâm+-+cap+CNDT+Doanh+nghiệp.doc
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư năm 2005;
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh;
- Quyết định số 1669/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN