CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Điều chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 

- Bước 1: Tiếp nhận Hồ sơ

Chủ đầu tư nộp Tờ trình và Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 2: Thẩm định  

Phòng Văn hoá xã hội tiến hành thẩm định nội dung điều chỉnh thuộc lĩnh vực phòng phụ trách trình Lãnh đạo Sở 

- Bước 3: Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét, ký trình UBND tỉnh phê duyệt

- Bước 4: UBND tỉnh

Xem xét, ra quyết định điều chỉnh dự án đầu tư
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết 08 Ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Phê duyệt
Mẫu đơn, tờ khai
M-10dc+du+an.doc
Căn cứ pháp lý - Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 52/1999/BĐ-Cp ngày 8/7/1999 của Chính phủ; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 16/6/2007 của chính phủ; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008 của Chính phủ; Nghị định 209/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007; Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của bộ xây dựng; Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của bộ xây dựngQuyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN