CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện - Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư. 
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện việc tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Lệ phí 0
Điều kiện thực hiện Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
Mẫu đơn, tờ khai Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
MauI7.doc
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN