CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện - Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.
Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)
Lệ phí 0
Điều kiện thực hiện Nhà đầu tư bị mất hoặc hỏng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. 
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN