CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện - Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần hồ sơ - Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư:
+ Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
+ Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
- Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư):
+ Thông báo của nhà đầu tư;
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
+ Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Ngay khi tiếp nhận.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)có dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
+ Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng;
+ Dự án hết thời hạn hoạt động.
Lệ phí 0
Điều kiện thực hiện Có hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Mẫu đơn, tờ khai Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo Mẫu I.11 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
MauI11.doc
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 28/11/2015.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN