CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện - Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.
Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).
Lệ phí 0
Điều kiện thực hiện Không.
Kết quả thực hiện Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN