CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu thầu
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án.
Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh để triển khai thực hiện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên
Thành phần hồ sơ - Tờ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.
- Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh.
- Quyết định phê duyệt dự án.
- Quyết định phê duyệt TKBVTC- DT đối với dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có đã phê duyệt TKBVTC- DT).
- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí 0
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý - Luật đấu thầu số 61/2005/QH11;
- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
- Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN