STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
21 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
22 Giãn tiến độ đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
23 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
24 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
25 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
26 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
27 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
28 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
29 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
30 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
31 Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết