STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Điều chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư công Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu thầu Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết