STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Điều chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư công Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu thầu Mức độ 3 Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
13 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
14 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
15 Chuyển nhượng dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
16 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
17 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
18 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
19 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
20 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
21 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
22 Giãn tiến độ đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
23 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
24 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
25 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
26 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
27 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
28 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
29 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
30 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết
31 Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 2 Đầu tư Chi tiết