Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoạc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Sông Công Chi tiết
2 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Sông Công Chi tiết
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Y tế Thành phố Sông Công Chi tiết
7 cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thành phố Sông Công Chi tiết
8 Cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đã CQSDĐ trước 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCNQSDĐ nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thành phố Sông Công Chi tiết
9 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Y tế Thành phố Sông Công Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Sông Công Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Sông Công Chi tiết
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 3 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Mức độ 3 Công thương Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp giấy giới thiệu cho thân nhân thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Mức độ 3 Công thương Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Công thương Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Mức độ 3 Công thương Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp giấy phép di dời công trình Mức độ 3 Xây dựng Thành phố Sông Công Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động – TB&XH Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Sông Công Chi tiết