Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
2 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
3 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
5 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
6 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
7 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mức độ 3 Xã Nam Tiến Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
9 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
10 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
11 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Xã Nam Tiến Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
15 Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
16 Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
17 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
18 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp xã Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
19 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết
20 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 2 Xã Nam Tiến Chi tiết