Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp giấy chứng nhận đkkd cho hợp tác xã Mức độ 2 Thành phố Thái Nguyên Chi tiết
10 Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Mức độ 2 Thành phố Thái Nguyên Chi tiết
13 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Thành phố Thái Nguyên Chi tiết
14 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Thành phố Thái Nguyên Chi tiết
15 Cấp Giấy phép quy hoạch Mức độ 2 Thành phố Thái Nguyên Chi tiết
16 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp giấy phép xây dựng công trình cho dự án Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 3 Thành phố Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết