Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Sông Cầu Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Sông Cầu Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập. Mức độ 2 Thị trấn Sông Cầu Chi tiết