Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất, dầu khí Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất, dầu khí Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
9 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
10 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
11 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
12 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
13 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Chi tiết
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất, dầu khí Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất, dầu khí Sở Công thương Chi tiết
19 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Mức độ 2 Công nghiệp Sở Công thương Chi tiết
20 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết