Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
2 Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
4 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Hương Sơn Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
8 Cấp đổi,cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
9 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
10 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
12 Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
13 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Hương Sơn Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
15 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
16 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
17 Cấp phép xây dựng Mức độ 2 Xây dựng Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
18 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
19 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Hương Sơn Chi tiết
20 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Nội vụ Thị trấn Hương Sơn Chi tiết