Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Thái Nguyên Mức độ 2 Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ Chi tiết
2 Thủ tục cho phép xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) tỉnh Thái Nguyên (Trường hợp CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh đi nước ngoài về việc công không sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh) Mức độ 2 Lãnh sự - Việt kiều Sở Ngoại vụ Chi tiết
3 Thủ tục cho phép xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên (các trường hợp CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh đi nước ngoài về việc công có sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh) Mức độ 2 Lãnh sự - Việt kiều Sở Ngoại vụ Chi tiết
4 Thủ tục cho phép xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên (Trường hợp cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài về việc công có sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh; cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài về việc công không sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh) Mức độ 2 Lãnh sự - Việt kiều Sở Ngoại vụ Chi tiết
5 Thủ tục cho phép xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên (Trường hợp cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài về việc riêng) Mức độ 2 Lãnh sự - Việt kiều Sở Ngoại vụ Chi tiết
6 Thủ tục ký kết thoả thuận quốc tế của các cơ quan thuộc tỉnh Mức độ 2 Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ Chi tiết
7 Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC). Mức độ 2 Lãnh sự - Việt kiều Sở Ngoại vụ Chi tiết