Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Đề nghị khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước Mức độ 2 Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Chi tiết
2 Giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện; xã Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
3 Khen thưởng thường xuyên cấp tỉnh Mức độ 2 Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Chi tiết
4 Thẩm định đề án giải thể tổ chức Hành chính, Tổ chức sự nghiệp cấp tỉnh Mức độ 2 Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Chi tiết
5 Thẩm định đề án thành lập tổ chức Hành chính, Tổ chức sự nghiệp cấp tỉnh Mức độ 2 Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Chi tiết
6 Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức Hành chính, Tổ chức sự nghiệp cấp tỉnh Mức độ 2 Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Chi tiết
7 Thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện; xã Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
8 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của hội có hoạt động trong tỉnh, huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
9 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Mức độ 2 Văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ Chi tiết
10 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức độ 2 Văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ Chi tiết
11 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
12 Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
13 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
14 Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
15 Thủ tục Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
16 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực ngành Nội vụ Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
18 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
19 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
20 Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Chi tiết