Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Mức độ 2 Lĩnh vực người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
2 Thủ tục Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động. Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
3 Thủ tục Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
4 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
5 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
6 Thủ tục bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
7 Thủ tục cấp gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Mức độ 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
9 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
10 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với Mức độ 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
11 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Nguyên Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
12 Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Mức độ 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
13 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Nguyên trong trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
14 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Mức độ 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
15 Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
16 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
17 Thủ tục Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
18 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
19 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Mức độ 2 Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
20 Thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Mức độ 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết