Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Demo liên thông Mức độ 2 Hoạt động đầu tư xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
2 Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
3 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
4 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn Mức độ 2 Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Chi tiết
5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
6 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
7 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
8 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
9 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 3 Mức độ 2 Phát triển đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
10 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
11 Thủ tục cấp mới chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Mức độ 2 Phát triển đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
12 Thủ tục cấp phép di dời công trình Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
13 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
14 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
15 Thủ tục duyệt bản vẽ tổng mặt bằng dự án; bản vẽ mặt bằng vị trí công trình Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
16 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
17 Thủ tục lấy ý kiến thống nhất về đồ án quy hoạch Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
18 Thủ tục thẩm định điều chỉnh quy hoạch Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
19 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng và đô thị Sở Xây dựng Chi tiết
20 Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị Mức độ 2 Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Chi tiết