Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Mức độ 2 Quỹ, tài chính quỹ Sở Tài chính Chi tiết
2 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Quỹ, tài chính quỹ Sở Tài chính Chi tiết
3 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện dự án Mức độ 2 Thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Sở Tài chính Chi tiết
4 Đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Mức độ 2 Ngân sách nhà nước Sở Tài chính Chi tiết
5 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Mức độ 2 Tài chính Sở Tài chính Chi tiết
6 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Mức độ 2 Tài chính Sở Tài chính Chi tiết
7 Kê khai giá (hàng hóa, dịch vụ). Mức độ 2 Ngân sách nhà nước Sở Tài chính Chi tiết
8 Thẩm định phương án giá do sở Tài chính thực hiện Mức độ 2 Ngân sách nhà nước Sở Tài chính Chi tiết
9 Thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch. Mức độ 2 Thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Sở Tài chính Chi tiết
10 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - dự án nhóm A, B, C. Mức độ 2 Quỹ, tài chính quỹ Sở Tài chính Chi tiết
11 Tiếp công dân Mức độ 2 Tài chính Sở Tài chính Chi tiết
12 Xử lý đơn Mức độ 2 Tài chính Sở Tài chính Chi tiết