Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 16. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất, cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận (10 ngày) Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
2 18. Thủ tục chuyển QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành chung vợ chồng (5 ngày) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
3 8.1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (10 ngày) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
4 8.2 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (10 ngày) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
5 8.3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (10 ngày) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
6 8.4 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (10 ngày) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
7 Đăng kí khai thác nước dưới đất-Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Mức độ 2 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
8 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
9 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
10 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
11 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
12 Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
13 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
14 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
17 Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
19 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
20 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 3 Tài nguyên khoáng sản,địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết