Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Mức độ 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
2 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2 Giám định Tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
3 Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Giám định Tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
4 Thủ tục chấm dứt hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
5 Thủ tục chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
6 Thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên Trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
7 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
8 Thủ tục Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
9 Thủ tục ký hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
10 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2 Giám định Tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
11 Thủ tục thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
12 Thủ tục thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
13 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Giám định Tư pháp Sở Tư pháp Chi tiết
14 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Mức độ 2 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
15 Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
16 Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
17 Thủ tục thực hiện Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
18 Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
19 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
20 Thủ tục tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết