Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 3 Dân tộc Ban Dân tộc Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Phát triển Dân tộc Mức độ 3 Dân tộc Ban Dân tộc Nộp hồ sơ Chi tiết