Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Phường Cải Đan Chi tiết
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Cải Đan Chi tiết
3 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Phường Cải Đan Chi tiết
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Phường Cải Đan Chi tiết
5 Đăng ký giám hộ Mức độ 3 Tư pháp Phường Cải Đan Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký khai sinh Mức độ 3 Tư pháp Phường Cải Đan Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Đăng ký khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của tổ chức, hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
8 Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
9 Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
10 Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
11 Đăng ký khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
12 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
13 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
14 Đăng ký khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phường Cải Đan Chi tiết
15 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Cải Đan Chi tiết
16 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Cải Đan Chi tiết
17 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Cải Đan Chi tiết
18 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Cải Đan Chi tiết
19 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Cải Đan Chi tiết
20 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Cải Đan Chi tiết