Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp Huyện Định Hóa Chi tiết
2 Cải chính hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp Huyện Định Hóa Chi tiết
3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp Huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn Mức độ 2 Tư pháp Huyện Định Hóa Chi tiết
6 Cấp bản sao giấy chứng tử Mức độ 2 Tư pháp Huyện Định Hóa Chi tiết
7 Cấp bản sao giấy khai sinh Mức độ 2 Tư pháp Huyện Định Hóa Chi tiết
8 Cấp bản sao quyết định thay đổi cái chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính Mức độ 2 Tư pháp Huyện Định Hóa Chi tiết
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp Huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định Mức độ 1 Y tế Huyện Định Hóa Chi tiết
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Định Hóa Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định Mức độ 1 Y tế Huyện Định Hóa Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Mức độ 3 Công thương Huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 Công thương Huyện Định Hóa Chi tiết
16 Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bĩ nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Định Hóa Chi tiết
17 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Định Hóa Chi tiết
18 Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Định Hóa Chi tiết
19 Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Định Hóa Chi tiết
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết