Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp Huyện Phú Lương Chi tiết
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp Huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp bản sao quyết định thay đổi cái chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính Mức độ 2 Tư pháp Huyện Phú Lương Chi tiết
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp Huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Lương Chi tiết
8 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Lương Chi tiết
9 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Lương Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 1 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Lương Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huyện Phú Lương Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huyện Phú Lương Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 Tài chính Huyện Phú Lương Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài huyện Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Lương Chi tiết
15 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Lương Chi tiết
16 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Lương Chi tiết
17 Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bĩ nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Phú Lương Chi tiết
18 Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Lương Chi tiết
19 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Lương Chi tiết
20 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Mức độ 2 Công thương Huyện Phú Lương Chi tiết