Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
2 Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn Mức độ 2 Tư pháp Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
3 Cấp bản sao giấy chứng tử Mức độ 2 Tư pháp Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
4 Cấp bản sao giấy khai sinh Mức độ 2 Tư pháp Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
5 Cấp bản sao quyết định thay đổi cái chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính Mức độ 2 Tư pháp Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Huyện Đồng Hỷ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Y tế Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
8 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
9 Cấp GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận,chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
10 cấp giấy chứng nhận con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Thông tin và Truyền thông Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Thông tin và Truyền thông Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Công thương Huyện Đồng Hỷ Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX Mức độ 2 Kế hoạch và Đầu tư Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
16 Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bĩ nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
17 Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
18 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
19 Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Đồng Hỷ Chi tiết
20 Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Đồng Hỷ Chi tiết