Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Đại Từ Chi tiết
2 Bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp Huyện Đại Từ Chi tiết
3 Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Huyện Đại Từ Chi tiết
4 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Huyện Đại Từ Chi tiết
5 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp Huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp Huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp chính sách nội trú cho học sinh sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ CĐ, TC, tại các CSGD nghề nghiệp tư thục hoặc CSGD có vốn đầu tư nước ngoài. Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Đại Từ Chi tiết
9 Cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Đại Từ Chi tiết
10 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Đại Từ Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huyện Đại Từ Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huyện Đại Từ Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX Mức độ 2 Kế hoạch và Đầu tư Huyện Đại Từ Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài huyện Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Đại Từ Chi tiết
16 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Đại Từ Chi tiết
17 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Đại Từ Chi tiết
18 Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bĩ nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Đại Từ Chi tiết
19 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Đại Từ Chi tiết
20 Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Đại Từ Chi tiết