Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Chi tiết
2 Cấp bản sao chứng thưc từ bản chính hợp đồng, giao dịch Mức độ 3 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn Mức độ 2 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Chi tiết
4 Cấp bản sao giấy chứng tử Mức độ 2 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Chi tiết
5 Cấp bản sao giấy khai sinh Mức độ 2 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Chi tiết
6 Cấp bản sao quyết định thay đổi cái chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính Mức độ 2 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Chi tiết
7 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp Thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thị xã Phổ Yên Chi tiết
11 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Y tế Thị xã Phổ Yên Chi tiết
12 Cấp GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận,chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thị xã Phổ Yên Chi tiết
13 cấp giấy chứng nhận con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị xã Phổ Yên Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Phổ Yên Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Thông tin và Truyền thông Thị xã Phổ Yên Chi tiết
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Thông tin và Truyền thông Thị xã Phổ Yên Chi tiết
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Tài chính Thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 Tài chính Thị xã Phổ Yên Chi tiết
19 Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bĩ nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị xã Phổ Yên Chi tiết
20 Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Thị xã Phổ Yên Chi tiết