Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Phú Bình Chi tiết
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận ATTP Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Bình Chi tiết
4 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Bình Chi tiết
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Bình Chi tiết
8 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Mức độ 2 Tư pháp Huyện Phú Bình Chi tiết
9 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Phú Bình Chi tiết
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp lại giấy chứng nhận QSD đất do bị mất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Bình Chi tiết
13 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp phép xây dựng Mức độ 2 Xây dựng Huyện Phú Bình Chi tiết
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Chấm dứt hoạt động kinh doanh Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Huyện Phú Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Chứng nhận kết hôn cho người nước ngoài Mức độ 2 Tư pháp Huyện Phú Bình Chi tiết
18 Chuyển mục đích sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Bình Chi tiết
19 Chuyển nhượng QSDĐ Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Bình Chi tiết
20 Đăng ký giá Mức độ 2 Kế hoạch và Đầu tư Huyện Phú Bình Chi tiết