Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Xã Động Đạt Chi tiết
2 Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp Xã Động Đạt Chi tiết
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp Xã Động Đạt Chi tiết
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Xã Động Đạt Chi tiết
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Xã Động Đạt Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Xã Động Đạt Chi tiết
7 Cấp đổi,cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Xã Động Đạt Chi tiết
8 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Xã Động Đạt Chi tiết
9 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Xã Động Đạt Chi tiết
10 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Xã Động Đạt Chi tiết
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Mức độ 2 Xây dựng Xã Động Đạt Chi tiết
12 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Mức độ 2 Xây dựng Xã Động Đạt Chi tiết
13 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn Mức độ 2 Xây dựng Xã Động Đạt Chi tiết
14 Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Xã Động Đạt Chi tiết
15 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Xã Động Đạt Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Xã Động Đạt Chi tiết
17 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Xã Động Đạt Chi tiết
18 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Xây dựng Xã Động Đạt Chi tiết
19 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Xã Động Đạt Chi tiết
20 Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Mức độ 2 Xây dựng Xã Động Đạt Chi tiết