Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục quốc dân và khác Xã Sơn Cẩm Chi tiết
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
3 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
4 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Xã Sơn Cẩm Chi tiết
5 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
6 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Xã Sơn Cẩm Chi tiết
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa Xã Sơn Cẩm Chi tiết
8 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục quốc dân và khác Xã Sơn Cẩm Chi tiết
9 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Xã Sơn Cẩm Chi tiết
10 Công nhận gia đình văn hóa Mức độ 2 Gia đình Xã Sơn Cẩm Chi tiết
11 Đăng kí khai sinh Mức độ 2 Hành chính tư pháp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
12 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 Thư viện Xã Sơn Cẩm Chi tiết
13 Đăng ký khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của tổ chức, hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại) Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
14 Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
15 Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
16 Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
17 Đăng ký khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
18 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng) Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
19 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư) Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết
20 Đăng ký khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình Mức độ 2 Nông nghiệp Xã Sơn Cẩm Chi tiết