Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 công thương Chi tiết
2 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
3 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
5 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết
6 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết
7 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết
8 Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết
9 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Giao thông vận tải Chi tiết
10 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết
11 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết
12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Giao thông vận tải Chi tiết
13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết
14 Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công Mức độ 2 Văn hoá, thể thao và du lịch Chi tiết
15 Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Chi tiết
16 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Chi tiết
17 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp xã Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết
18 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết
19 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
20 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã). Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết