STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng. Mức độ 2 Phát thanh và truyền hình Chi tiết
2 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 2 Phát thanh và truyền hình Chi tiết
3 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Viễn thông và Internet Chi tiết
5 Cấp Giấy phép Bưu chính Mức độ 3 Bưu chính và chuyển phát Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
7 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
8 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
9 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
10 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 3 In ấn, xuất bản phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Phát thanh và truyền hình Chi tiết
12 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
13 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước). Mức độ 3 Thông tin, Báo chí Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 3 In ấn, xuất bản phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Viễn thông và Internet Chi tiết
16 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 2 Bưu chính và chuyển phát Chi tiết
17 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Bưu chính và chuyển phát Chi tiết
18 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
19 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 In ấn, xuất bản phẩm Chi tiết
20 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Phát thanh và truyền hình Chi tiết