STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Chấp thuận hoặc không chấp thuận Hiến chương, điều lệ sửa đổi khi tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải cấp cơ sở, cấp trung ương, toàn đạo Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
2 Chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
3 Đề nghị khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước Mức độ 2 Thi đua khen thưởng Chi tiết
4 Giải quyết việc cải tạo, nâng cấp xây mới công trình tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
5 Giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện; xã Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
6 Khen thưởng thường xuyên cấp tỉnh Mức độ 2 Thi đua khen thưởng Chi tiết
7 Thẩm định đề án giải thể tổ chức Hành chính, Tổ chức sự nghiệp cấp tỉnh Mức độ 2 Tổ chức bộ máy Chi tiết
8 Thẩm định đề án thành lập tổ chức Hành chính, Tổ chức sự nghiệp cấp tỉnh Mức độ 2 Tổ chức bộ máy Chi tiết
9 Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức Hành chính, Tổ chức sự nghiệp cấp tỉnh Mức độ 2 Tổ chức bộ máy Chi tiết
10 Thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện; xã Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
11 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của hội có hoạt động trong tỉnh, huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
12 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Mức độ 2 Văn thư, lưu trữ Chi tiết
13 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức độ 2 Văn thư, lưu trữ Chi tiết
14 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
15 Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
16 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
18 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết