Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của hội có hoạt động trong tỉnh, huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
2 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Mức độ 2 Văn thư, lưu trữ Chi tiết
3 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức độ 2 Văn thư, lưu trữ Chi tiết
4 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
5 Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
6 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
8 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ - CP Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
11 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
12 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
13 Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
14 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
15 Thủ tục Cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
16 Thủ tục Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
17 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực ngành Nội vụ Mức độ 3 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
19 Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết
20 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Mức độ 2 Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ Chi tiết