STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Công bố Hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) Mức độ 2 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi tiết
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (có sử dụng ngân sách nhà nước) Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (không sử dụng ngân sách nhà nước) Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện/ chi nhánh trong trường hợp thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện/ chi nhánh trong trường hợp thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện/ chi nhánh Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện/ chi nhánh trong trường hợp thay đổi tên của văn phòng đại diện/chi nhánh Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực sở hữu trí tuệ Chi tiết
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện/ chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
10 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi tiết
11 Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế Mức độ 2 Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân Chi tiết
12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
13 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/ chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
14 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực sở hữu trí tuệ Chi tiết
16 Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn Mức độ 2 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi tiết
17 Thủ tục Công bố Hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba). Mức độ 2 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi tiết
18 Thủ tục đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
19 Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết
20 Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Mức độ 2 Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Chi tiết