STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình trước ngày 01/01/2016. Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
2 Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm Chi tiết
3 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
4 Thủ tục bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
5 Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Mức độ 2 Dược - Mỹ phẩm Chi tiết
6 Thủ tục cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã. Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
7 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình từ ngày 01/01/2016 Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
8 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho công dân Việt Nam. Mức độ 2 Dược - Mỹ phẩm Chi tiết
9 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) Mức độ 2 Dược - Mỹ phẩm Chi tiết
10 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
11 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
12 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm Chi tiết
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 2 Lĩnh vực Y dược cổ truyền Chi tiết
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm Chi tiết
15 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Dược - Mỹ phẩm Chi tiết
16 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP). Mức độ 2 Dược - Mỹ phẩm Chi tiết
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Mức độ 2 Dược - Mỹ phẩm Chi tiết
18 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
19 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết
20 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Mức độ 2 Lĩnh vực khám, chữa bệnh Chi tiết