STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Đăng kí khai thác nước dưới đất-Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Mức độ 2 Tài nguyên nước Chi tiết
2 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức độ 2 Đất đai Chi tiết
3 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đồng thời với thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Mức độ 2 Môi trường Chi tiết
4 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Mức độ 2 Đất đai Chi tiết
5 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Môi trường Chi tiết
6 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai Chi tiết
7 Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Chi tiết
8 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mức độ 2 Đất đai Chi tiết
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 Đất đai Chi tiết
10 Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức độ 3 Tài nguyên nước Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Tài nguyên nước Chi tiết
12 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Chi tiết
13 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 3 Tài nguyên khoáng sản,địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. Mức độ 3 Tài nguyên nước Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Mức độ 2 Tài nguyên nước Chi tiết
16 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Tài nguyên khoáng sản,địa chất Chi tiết
17 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất Mức độ 2 Tài nguyên nước Chi tiết
18 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Mức độ 2 Tài nguyên nước Chi tiết
19 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Mức độ 2 Đất đai Chi tiết
20 Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. Mức độ 2 Tài nguyên nước Chi tiết