STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc Chi tiết
2 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Chi tiết
3 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Chi tiết
4 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Mức độ 2 Chi tiết
5 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện dự án Mức độ 2 Chi tiết
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Chi tiết
7 Đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Mức độ 2 Chi tiết
8 Đăng ký giám hộ Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Đăng ký khai sinh Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Mức độ 2 Chi tiết
11 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Mức độ 2 Chi tiết
12 Kê khai giá (hàng hóa, dịch vụ). Mức độ 2 Chi tiết
13 Thẩm định phương án giá do sở Tài chính thực hiện Mức độ 2 Chi tiết
14 Thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo cấp có thẩm quyền. Mức độ 2 Chi tiết
15 Thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch. Mức độ 2 Chi tiết
16 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
17 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
18 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
19 Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Mức độ 2 An ninh, trật tự Chi tiết
20 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết