STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
3 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
4 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Chi tiết
5 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Mức độ 2 Xây dựng Chi tiết
6 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 2 Xây dựng Chi tiết
7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
8 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
9 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Xây dựng Chi tiết
10 Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
11 Cấp phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến Mức độ 2 Xây dựng Chi tiết
12 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Mức độ 2 Xây dựng Chi tiết
13 Chứng thực bản sao từ bản chính Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
14 Chứng thực chữ ký trong các văn bản giấy tờ Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
15 Chứng thực di chúc Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
16 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
17 Chứng thực văn bản khai nhân di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
18 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà gi sản là động sản Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
19 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
20 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết