STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
2 Đăng ký giá Mức độ 2 Tài chính kế toán Chi tiết
3 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước Mức độ 2 Tài chính kế toán Chi tiết
4 Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chi tiết
5 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
6 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
7 Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
8 Thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
11 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước). Mức độ 2 Thông tin và truyền thông Chi tiết
12 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
13 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
14 Thủ tục Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
15 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Mức độ 2 Nội vụ Chi tiết
16 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Mức độ 2 Nội vụ Chi tiết
17 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Mức độ 2 Nội vụ Chi tiết
18 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Mức độ 2 Nội vụ Chi tiết
19 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Mức độ 2 Nội vụ Chi tiết
20 Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết