STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sơ chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Chấm dứt hoạt động kinh doanh Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Đề nghị tặng thưởng Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa Mức độ 3 Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết