STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao chứng thưc từ bản chính hợp đồng, giao dịch Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 3 Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp giấy xác nhân tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Chức thực chữ ký mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Chứng thực chữ ký mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Sửa lỗi sao xót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết