STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
2 Đăng ký giá Mức độ 2 Tài chính kế toán Chi tiết
3 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước Mức độ 2 Tài chính kế toán Chi tiết
4 Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chi tiết
5 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
6 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
7 Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
8 Thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Mức độ 2 Tài nguyên môi trường Chi tiết
11 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước). Mức độ 2 Thông tin và truyền thông Chi tiết
12 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
13 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
14 Thủ tục Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
15 Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
16 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chinh Mức độ 2 Tư Pháp Chi tiết
17 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Tư Pháp Chi tiết
18 Thủ tục Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập Mức độ 2 Giáo dục - Đào tạo Chi tiết
19 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 2 Tư Pháp Chi tiết
20 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Mức độ 2 Tư Pháp Chi tiết