Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Cơ quan cấp huyện, xã