Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Thái Nguyên

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Đã tiếp nhận

257203

hồ sơ

Đã xử lý

249529

hồ sơ

(Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 00:00 ngày 30-05-2020)
Xem chi tiết