Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Thái Nguyên

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Đã tiếp nhận

424799

hồ sơ

Đã xử lý

414296

hồ sơ

(Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 08:00 ngày 07-08-2020)
Xem chi tiết