Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng